Våra metoder

Helsingin Kouluraittiuspiiri har förverkligat träningsprogram i livsfärdigheter (sociala- och interaktionsfärdigheter) bland barn och ungdomar i grundskoleåldern sedan år 1990. Hösten 2002 inleddes arbetet även bland barn och ungdomar med svenska som modersmål.

Vårt arbetssätt bygger på ett interaktionistiskt perspektiv på individ och samhälle. Vi fokuserar på individens egna resurser och växelverkan med andra, vilka också är våra centrala arbetsredskap. Våra program förverkligas genom aktiverande metoder vilka fokuserar på att de unga får uttrycka sig själva genom kreativ och aktiv verksamhet. Det kan vara fråga om individuellt arbete, pararbete eller grupparbete i form av t.ex. diskussion, sociodrama eller aktiverande övningar.

Metoderna används mångsidigt och omväxlande så att alla motiveras och känner sig delaktiga. Målsättningen är att få de unga att fungera tillsammans samt att få dem att reflektera och se resultat av agerande i olika situationer samt överväga självständigt olika alternativa lösningar. I klassen är varje elevs åsikt viktig och den respekteras genom att man lyssnar på den och funderar kring den. Det är alltså viktigt att skapa en trygg atmosfär i klassen, där alla vågar uttrycka sig och känner att de blir accepterade som den de är.

Programmen verkställs klassvis av två utbildade ledare, som har insikt om målgruppen, dess utmaningar och de temaområden som behandlas.

 

Programmen för barn och unga  

De program vi har att erbjuda är Här Kommer Vi - för barn i åldern 10-12, Unik i Grupp - för ungdomar i åldern 13-15 och Tänk - Välj - Våga! - för ungdomar i åldern 16-18.

I alla våra program sätts vikt vid förstärkandet av jagbilden och självkänslan. När den unga har en hälsosam och positiv bild av sig själv, kan hen bättre göra sina egna val och stå för sina egna åsikter.

 

Här Kommer Vi (10 - 12 år)

"Lär känna dig själv"

Det är fråga om att lära känna sig själv både fysiskt, psykiskt och socialt. I dagens samhälle träder de unga allt tidigare in i puberteten och då blir det aktuellt att diskutera vad som händer och förändras hos individen kroppsligt, psykiskt och socialt. Centralt inom detta program är alltså självkännedom, men också samarbete och interaktion.

Programmets längd är 8 eller 10 x 45min/grupp och anpassas speciellt till varje enskild grupps behov.

 

Unik i Grupp (13 - 15 år)

"Acceptera dig själv och gör dina egna val"

I denna ålder blir vännernas betydelse allt större och grupptryck kan bli en aktuell risk i den ungas liv. Programmet uppmanar till att tänka och välja själv och centrala teman är roller, rusmedel och grupptryck samt sexualitet och att sällskapa.

Programmets längd är 8 eller 10 x 45min/grupp och anpassas speciellt till varje enskild grupps behov.

 

Tänk - Välj - Våga! (16 - 18 år)

Detta program betonar vikten av att vara medveten om de val man gör och de konsekvenser de medför. I programmet fokuseras det såväl på samhälle, grupp och individ och samtal förs kring samhälleligt och socialt viktiga teman. Genom att diskutera teman som identitet, rusmedel, sexualitet och jämställdhet strävar programmet till att ge ungdomarna vägkost på deras utveckling till sitt vuxna jag.

Programmets längd är 8 eller 10 x 45min/grupp och anpassas speciellt till varje enskild grupps behov.